Batthyany.hu | Hogyan tudok jelölni?
1079
page-template-default,page,page-id-1079,page-parent,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-6.5.0,vc_responsive

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

a gróf Batthyány Lajos-díjról

és

a gróf Zichy Antónia-díjról

 

A Magyar Batthyány Alapítvány – gróf Batthyány Lajos miniszterelnök és felesége, gróf Zichy Antónia emlékének tisztelegve – támogat minden olyan kiemelkedő és példamutató tevékenységet vagy hősies cselekedetet, mely korunk társadalmi, gazdasági, politikai kihívásaira pragmatikus, a lehetőségekkel és szükségszerűségekkel arányos választ ad. Ezzel pedig a magyar nemzet jobbítását, Magyarország sikerességét és nemzetközi elismertségét, a gazdálkodói tradíciók megőrzését és megújulását, a kisközösségek és a család egységét, a hitbéli és egyetemes értékeket érvényesülését, a tudomány, a kultúra, a művészet
és az oktatás fejlődését is erősíti.

Ezen kimagasló teljesítmények elismerésére a Magyar Batthyány Alapítvány a gróf Batthyány Lajos-díjat és a gróf Zichy Antónia-díjat alapította 2019-ben.
A díjak védjeggyel oltalmazottak, használatuk kizárólag a védjegy jogtulajdonosa, a Magyar Batthyány Alapítvány hozzájárulásával lehetséges.

A díjak egyidejűleg erkölcsi és anyagi elismerések.

A gróf Batthyány Lajos és gróf Zichy Antónia díj meghirdetésével és odaítélésével kapcsolatos legfontosabb kérdések és válaszok

Mi a díjak meghirdetésének és odaítélésének menete?

 1. Jelölési felhívás közzététele
 2. Jelölés
 3. Bírálat (bírálóbizottsági vélemény)
 4. Kuratóriumi döntés
 5. Díjazottak értesítése
 6. Díjátadás
 7. Díjazottakról kommunikáció a médiában

Miként kerül közzétételre a jelölési felhívás?

A jelölési felhívást részben a kormányzati, gazdasági és civil élet szereplőin ? így különösen, de nem kizárólagosan minisztériumokon, országos hatáskörű szervezeteken, kamarákon, szövetségeken, egyéb szakmai és érdekképviseleti, valamint egyházi intézményeken, gazdálkodó, oktatási, tudományos, kulturális és művészeti szervezeteken – keresztül, részben pedig az internet és a média közreműködésével juttatjuk el az anyaországi és a határon túli érdekeltek minél szélesebb köréhez.

Az aktuális felhívások a Magyar Batthyány Alapítvány weboldalán (https://batthyany.hu/) közvetlenül is elérhetők.

Kik jelölhetők a díjakra?

gróf Batthyány Lajos díjra olyan Magyarországon élő, magyar állampolgárságú, vagy határainkon túl élő, magyar nemzetiségű (magát magyarnak valló) és magyarul tudó férfi jelölhető, aki

 

 • Korunk társadalmi, gazdasági, politikai kihívásaira praktikus és pragmatikus, a lehetőségekkel és szükségszerűségekkel arányos választ ad, és ezzel
 • Magyarország és a magyar nemzet érdekében kiemelkedő szolgálatot teljesít, a magyarság védelmében hősiességet tanúsít, Magyarország nemzetközi elismertségének érdekében kiemelkedő tevékenységet folytat;
 • A nemzet, a kisközösségek és a család egységének érdekében kiemelkedő érdemeket szerez, kimagasló közösségépítő szerepet vállal;
 • A gazdálkodói tradíciók megőrzésében vagy megújításában, a gazdaság hagyományos alkotóelemeinek innovatív újraértelmezésében maradandót alkot;
 • A hitbéli és egyetemes emberi értékek érvényesülését erősíti, ebben példamutató tevékenységet végez;
 • A magyar tudomány, kultúra, művészet és oktatás művelésének és ápolásának fellendítése terén kimagasló érdemeket szerez.

 

gróf Zichy Antónia díjra olyan Magyarországon élő, magyar állampolgárságú, vagy határainkon túl élő, magyar nemzetiségű (magát magyarnak valló) és magyarul tudó nő jelölhető, aki

 

 • Korunk társadalmi, gazdasági, politikai kihívásaira praktikus és pragmatikus, a lehetőségekkel és szükségszerűségekkel arányos választ ad, és ezzel;
 • Magyarország és a magyar nemzet érdekében kiemelkedő szolgálatot teljesít, a magyarság védelmében hősiességet tanúsít, Magyarország nemzetközi elismertségének érdekében kiemelkedő tevékenységet folytat;
 • A nemzet, a kisközösségek és a család egységének érdekében kiemelkedő érdemeket szerez, kimagasló közösségépítő szerepet vállal;
 • A gazdálkodói tradíciók megőrzésében vagy megújításában, a gazdaság hagyományos alkotóelemeinek innovatív újraértelmezésében maradandót alkot;
 • A hitbéli és egyetemes emberi értékek érvényesülését erősíti, ebben példamutató tevékenységet végez;
 • A magyar tudomány, kultúra, művészet és oktatás művelésének és ápolásának fellendítése terén kimagasló érdemeket szerez.

A díjak személyenként csak egyszer nyerhetők el.

 

Posztumusz díj és életmű díj is adományozható. Posztumusz adományozás esetén a díj és a díjjal járó anyagi elismerés átvételére a díjazott özvegye, leszármazottja vagy a Kuratórium által megjelölt más hozzátartozó jogosult.

Felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató személy esetén a díj ösztöndíjként is adományozható.

Kik lehetnek jelölők?

A jelöltállítás lehetősége minden természetes és jogi személyt megillet, különösen a tudomány, oktatás, kultúra, művészet, elismert magyarországi egyházak, civil és szakmai szervezetek, gazdasági társaságok, valamint a díjakkal korábban kitüntetettek köréből.

 

Egy jelölő személy vagy szervezet alkalmanként és díjanként csak egy-egy személyt jelölhet.

 

Nem lehet jelölő a Magyar Batthyány Alapítvány kuratóriumának vagy felügyelőbizottságának elnöke vagy tagja, valamint a bírálóbizottság tagja, illetve velük rokoni, családi kapcsolatban vagy alárendeltségi, illetve jogilag vagy gazdaságilag függő viszonyban álló személy (pl.: házastárs, szülő, gyermek, szervezeti beosztott).

 

A Kuratórium az önjelölést nem értékeli.

 

Mi a jelölés megkívánt tartalma?

 

 1. Jelölés (aláírt)
 2. Ajánlások (aláírt)
 3. Mellékletek

 

Jelölés

 

A jelölő, a jelölt és az ajánlók személyes és elérhetőségi adatait tartalmazó dokumentum. A jelölés tartalmazza továbbá a jelölt tevékenységének és eredményeinek rövid (legfeljebb 10.000 karakter terjedelmű) bemutatását, a díjra való jelölés indokát. Az indoklásban kell rámutatni arra, hogy a jelölt által végzett tevékenységek melyik fenti jelöltállítási feltételt teljesítik, és milyen hatást gyakoroltak az adott területen, így különösen Magyarországra és a magyar nemzetre, a kisközösségekre és a családra, a tradicionális gazdálkodásra, a hitbéli és egyetemes emberi értékekre, a magyar tudomány, kultúra, művészet és oktatás világára. Csak a jelölő és a jelölt által aláírt jelölés fogadható el! A jelölés indoklása nem azonos a szakmai életrajzzal!

 

Ajánlások

 

Két elismert, tekintélyes személynek, szakembernek a jelölt díjazását támogató, legfeljebb 1-1 A4 oldal terjedelmű ajánló levele. A jelölt és az ajánló nem lehet azonos személy, illetve nem lehet közöttük összeférhetetlenségi ok! Csak az ajánló által aláírt ajánlás fogadható el!

 

Mellékletek

 

A jelölt szakmai életrajza, képzettségének és munkásságának legfeljebb 2 oldal terjedelmű ismertetése.

A jelölésben említett (szakmai) eredmények és alkotások listája, illetve az azokat alátámasztó dokumentumok.

Milyen módon kell a jelöléseket elküldeni?

A jelölést elektronikus formában kell megküldeni az előírt határidőn belül a Magyar Batthyány Alapítvány felhívásban megadott e-mail címére.

A jelölés az elektronikus formátumon túl postai úton is megküldhető ? egy példányban, határidőn belüli feladással – a Magyar Batthyány Alapítvány felhívásban megadott levelezési címére.

Az aktuális határidőt a felhívás tartalmazza.

 

A jelölésnek minimálisan tartalmazni a kell:

 

 1. Jelölést (aláírt)
 2. Ajánlásokat (aláírt)

Mellékletek benyújtása lehetséges, de nem kötelező.

Egy e-mailben csak egy jelölt felterjesztési dokumentációja továbbítható.

 

A dokumentumokat PDF formátumban kell csatolni:

Jelölés: „J_jelölt neve.pdf” nevű fájlban

Ajánlások: „A1_jelölt neve.pdf” nevű fájlban és „A2_jelölt neve.pdf” nevű fájlban.

Melléklet: „M1_jelölt neve.pdf”, „M2_jelölt neve.pdf”, „M3_jelölt neve.pdf” nevű fájlban.

 

Kik bírálják el a jelöléseket?

A jelölések elbírálásáról és a díjak odaítéléséről a Magyar Batthyány Alapítvány Kuratóriuma dönt.

A Kuratórium jogosult Bírálóbizottság felállítására. A Bírálóbizottság legalább 5, legfeljebb 7 tagú.

A Bírálóbizottság tagjai a Magyar Batthyány Alapítvány képviselője, valamint a Magyar Batthyány Alapítvány által felkért hazai és határon túli vezetők, szakemberek ? különösen a kormányzat, a Magyarországon elismert egyházak, a gazdaság, a tudomány, kultúra, művészet és oktatás területeiről.

A Bírálóbizottság a jelölések beérkezését és értékelését követően 30 napon belül ajánlást tesz a Kuratórium részére a díjakkal kitüntetendő személyekre vonatkozóan. A Kuratórium az ajánlást követően 30 napon belül dönt a díjazottak személyéről.

A hiányos vagy határidőn túl beérkező vagy az összeférhetetlenségi szabályokba ütköző jelöléseket a Bírálóbizottság figyelmen kívül hagyja.

Bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítélt személy – függetlenül attól, hogy az elítéléshez fűződő jogkövetkezmények alól mentesült-e – csak kivételes méltánylást érdemlő esetben lehet díjazott.

A Kuratórium döntése végleges, az ellen fellebbezésnek helye nincs.

A jelöléssel, elbírálással és díjazással kapcsolatos valamennyi dokumentum nyelve magyar.

Melyek az értékelés szempontjai?

Az alakilag megfelelő jelölések főbb értékelési szempontjai:

 

 • feddhetetlen előélet,
 • korunk kihívásaira adott válasz,
 • a jelölt szakmai-társadalmi elismertsége,
 • a (szakmai) tevékenységének hatása, hasznossága,
 • a kiemelkedő teljesítmény időszerűsége, aktualitása

Mikor és hogyan értesülnek a jelölők és a díjazottak az eredményről?

A Bírálóbizottsági elbírálás eredményéről és a Kuratórium döntéséről a döntést követő 8 munkanapon belül közvetlen értesítést kapnak a díjakat elnyerők és jelölőik.

Az elbírálás eredményéről és a Kuratórium döntéséről a döntést követő 15 munkanapon belül közvetlen értesítést kapnak a díjakat el nem nyerők jelölői.

A nemleges döntéseket a Kuratórium nem indokolja.

Mikor és hogyan történik a díjak átadása?

A díjak évente, ünnepélyes keretek között kerülnek átadásra meghívott kormányzati vezetők, állami szervezetek, gazdasági társaságok, valamint civil szervezetek vezetőinek, továbbá tudományos, kulturális, oktatási, művészeti szervezetek és a Magyarországon elismert egyházak tisztségviselőinek, korábbi díjazottaknak, illetve a média képviselőinek jelenlétében.

A díjakat a Magyar Batthyány Alapítvány Kuratóriumának elnöke vagy az általa felkért személy adja át.

A díjazottak személye az ünnepélyes díjátadást követően az írott és elektronikus média segítségével széles körben nyilvánosságra kerül.

Hogyan kerül sor a személyes adatok kezelésére?

A jelölő, a jelölt és az ajánlók a jelölés és az ajánlások aláírásával adatkezelési hozzájárulásukat adják a Magyar Batthyány Alapítvány részére. Az adatkezelés részleteit az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

Honnan kapható további információ?

További felvilágosítás kérhető a Magyar Batthyány Alapítványtól az alábbi elérhetőségen:

dij@batthyany.hu

Az Általános tájékoztató, az aktuális Felhívás, a jelölőlap, valamint az Adatkezelési Tájékoztató innen letölthető.