Általános tájékoztató

 

A gróf Batthyány Lajos-díjról és a gróf Zichy Antónia-díjról 

A Magyar Batthyány Alapítvány - gróf Batthyány Lajos miniszterelnök és felesége, gróf Zichy Antónia emlékének tisztelegve - támogat minden olyan kiemelkedő és példamutató tevékenységet vagy hősies cselekedetet, mely korunk társadalmi, gazdasági, politikai kihívásaira pragmatikus, a lehetőségekkel és szükségszerűségekkel arányos választ ad. Ezzel pedig a magyar nemzet jobbítását, Magyarország sikerességét és nemzetközi elismertségét, a gazdálkodói tradíciók megőrzését és megújulását, a kisközösségek és a család egységét, a hitbéli és egyetemes értékeket érvényesülését, a tudomány, a kultúra, a művészet és az oktatás fejlődését is erősíti.

Ezen kimagasló teljesítmények elismerésére a Magyar Batthyány Alapítvány a gróf Batthyány Lajos-díjat és a gróf Zichy Antónia-díjat alapította 2019-ben.

A díjak védjeggyel oltalmazottak, használatuk kizárólag a védjegy jogtulajdonosa, a Magyar Batthyány Alapítvány hozzájárulásával lehetséges.

A díjak egyidejűleg erkölcsi és anyagi elismerések.

Mi a díjak meghirdetésének és odaítélésének menete?

 1. Jelölési felhívás közzététele
 2. Jelölés
 3. Bírálat (bírálóbizottsági véleménye)
 4. Kuratóriumi döntés
 5. Díjazottak értesítése
 6. Díjátadás
 7. Díjazottakról kommunikáció a médiában

Miként kerül közzétételre a jelölési felhívás?

A jelölési felhívást részben a kormányzati, gazdasági és civil élet szereplőin – így különösen, de nem kizárólagosan minisztériumokon, országos hatáskörű szervezeteken, kamarákon, szövetségeken, egyéb szakmai és érdekképviseleti valamint egyházi intézményeken, gazdálkodó, oktatási, tudományos, kulturális és művészeti szervezeteken - keresztül, részben pedig az internet és a média közreműködésével juttatjuk el az anyaországi és a határon túli érdekeltek minél szélesebb köréhez.

Kik jelölhetők a díjakra?

A gróf Batthyány Lajos-díjra olyan Magyarországon élő, magyar állampolgárságú, vagy határainkon túl élő, magyar nemzetiségű (magát magyarnak valló) és magyarul tudó férfi jelölhető, aki

 • korunk társadalmi, gazdasági, politikai kihívásaira pragmatikus, a lehetőségekkel és szükségszerűségekkel arányos választ ad, és ezzel
 • Magyarország és a magyar nemzet érdekében kiemelkedő szolgálatot teljesít, a magyarság védelmében hősiességet tanúsít, Magyarország nemzetközi elismertségének érdekében kiemelkedő tevékenységet folytat
 • a nemzet, a kisközösségek és a család egységének érdekében kiemelkedő érdemeket szerez, kimagasló közösségépítő szerepet vállal
 • a gazdálkodói tradíciók megőrzésében vagy megújításában, a gazdaság hagyományos alkotóelemeinek innovatív újraértelmezésében maradandót alkot
 • a hitbéli és egyetemes emberi értékek érvényesülését erősíti, ebben példamutató tevékenységet végez
 • a magyar tudomány, kultúra, művészet és oktatás művelésének és ápolásának fellendítése terén kimagasló érdemeket szerez.

 A gróf Zichy Antónia-díjra olyan Magyarországon élő, magyar állampolgárságú, vagy határainkon túl élő, magyar nemzetiségű (magát magyarnak valló) és magyarul tudó nő jelölhető, aki

 • korunk társadalmi, gazdasági, politikai kihívásaira pragmatikus, a lehetőségekkel és szükségszerűségekkel arányos választ ad, és ezzel
 • Magyarország és a magyar nemzet érdekében kiemelkedő szolgálatot teljesít, a magyarság védelmében hősiességet tanúsít, Magyarország nemzetközi elismertségének érdekében kiemelkedő tevékenységet folytat
 • a nemzet, a kisközösségek és a család egységének érdekében kiemelkedő érdemeket szerez, kimagasló közösségépítő szerepet vállal
 • a gazdálkodói tradíciók megőrzésében vagy megújításában, a gazdaság hagyományos alkotóelemeinek innovatív újraértelmezésében maradandót alkot
 • a hitbéli és egyetemes emberi értékek érvényesülését erősíti, ebben példamutató tevékenységet végez
 • a magyar tudomány, kultúra, művészet és oktatás művelésének és ápolásának fellendítése terén kimagasló érdemeket szerez.

A díjakra csak élő személyek terjeszthetők fel, és személyenként csak egyszer nyerhetők el.

Felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató személy esetén a díj ösztöndíjként is adományozható.

Posztumusz díj adományozására - jelölési eljárás lefolytatása nélkül - a Magyar Batthyány Alapítvány jogosult.

A díj és a díjjal járó anyagi elismerés átvételére a díjazott, akadályoztatása esetén a hozzátartozója, vagy más meghatalmazott személy jogosult. Posztumusz díjazás esetén az átvételre - az élő díjazottak elismerésével egyidejűleg - a díjazott özvegye, leszármazottja vagy a Kuratórium által megjelölt más személy jogosult.

 Kik lehetnek jelölők?

A jelöltállítás lehetősége minden természetes és jogi személyt megillet, különösen a tudomány, oktatás, kultúra, művészet, elismert magyarországi egyházak, civil és szakmai szervezetek, gazdasági társaságok, valamint a díjakkal korábban kitüntetettek köréből.

Egy jelölő személy vagy szervezet alkalmanként és díjanként csak egy-egy személyt jelölhet.

Nem lehet jelölő a Magyar Batthyány Alapítvány kuratóriumának vagy felügyelőbizottságának elnöke vagy tagja, valamint a bírálóbizottság tagja, illetve velük rokoni, családi kapcsolatban vagy alárendeltségi, illetve jogilag vagy gazdaságilag függő viszonyban álló személy (pl.: házastárs, szülő, gyermek, szervezeti beosztott).

A Kuratórium az önjelölést nem értékeli.

 Mi a jelölés megkívánt tartalma?

 1. Jelölőlap (aláírt)
 2. Ajánlások (aláírt)

Mellékletek benyújtása lehetséges, de nem kötelező.

 Jelölőlap

A jelölő, a jelölt és az ajánlók személyes és elérhetőségi adatait tartalmazó dokumentum. A jelölés tartalmazza továbbá a jelölt tevékenységének és eredményeinek rövid (legfeljebb 10.000 karakter terjedelmű) bemutatását, a díjra való jelölés indokát. Az indoklásban kell rámutatni arra, hogy a jelölt által végzett tevékenységek melyik fenti jelöltállítási feltételt teljesítik, és milyen hatást gyakoroltak az adott területen, így különösen Magyarországra és a magyar nemzetre, a kisközösségekre és a családra, a tradicionális gazdálkodásra, a hitbéli és egyetemes emberi értékekre, a magyar tudomány, kultúra, művészet és oktatás világára. Csak a jelölő és a jelölt által aláírt jelölés fogadható el! A jelölés indoklása nem azonos a szakmai életrajzzal!

 Ajánlások

Két elismert, tekintélyes személynek, szakembernek a jelölt díjazását támogató, legfeljebb 1-1 A4 oldal terjedelmű ajánló levele. A jelölt és az ajánló nem lehet azonos személy, illetve nem lehet közöttük összeférhetetlenségi ok! Csak az ajánló által aláírt ajánlás fogadható el!

 Mellékletek

A jelölt szakmai életrajza, képzettségének és munkásságának legfeljebb 2 oldal terjedelmű ismertetése.

A jelölésben említett (szakmai) eredmények és alkotások listája, illetve az azokat alátámasztó dokumentumok.

Milyen módon kell a jelöléseket elküldeni?

A jelölést elektronikus formában kell megküldeni az előírt határidőn belül a Magyar Batthyány Alapítvány felhívásban megadott e-mail címére.

A jelölés az elektronikus formátumon túl postai úton is megküldhető – egy példányban, határidőn belüli feladással - a Magyar Batthyány Alapítvány felhívásban megadott levelezési címére.

Az aktuális határidőt a felhívás tartalmazza.

 A jelölésnek minimálisan tartalmazni a kell:

 1. Jelölőlap (aláírt)
 2. Ajánlások (aláírt)

Mellékletek benyújtása lehetséges, de nem kötelező.

Egy e-mailben csak egy jelölt felterjesztési dokumentációja továbbítható.

A dokumentumokat PDF formátumban kell csatolni:

Jelölés: „J_jelölt neve.pdf” nevű fájlban

Ajánlások: „A1_jelölt neve.pdf” nevű fájlban és „A2_jelölt neve.pdf” nevű fájlban.

Melléklet: „M1_jelölt neve.pdf”, „M2_jelölt neve.pdf”, „M3_jelölt neve.pdf” nevű fájlban.

Kik bírálják el a jelöléseket?

A jelölések elbírálásáról és a díjak odaítéléséről a Magyar Batthyány Alapítvány Kuratóriuma dönt.

A Kuratórium jogosult Bírálóbizottság felállítására. A Bírálóbizottság legalább 5, legfeljebb 7 tagú.

A Bírálóbizottság tagjai: a Magyar Batthyány Alapítvány képviselője, a díjak támogatói, valamint a Magyar Batthyány Alapítvány által felkért hazai és határon túli vezetők, szakemberek – különösen a kormányzat, a Magyarországon elismert egyházak, a gazdaság, a tudomány, kultúra, művészet és oktatás területeiről. A Bírálóbizottság tagja lehet korábbi díjazott is.

A Bírálóbizottság a jelölések beérkezését és értékelését követően 30 napon belül ajánlást tesz a Kuratórium részére a díjakkal kitüntetendő személyekre vonatkozóan. Az ajánlás egy-egy jelölt személy megnevezésével vagy a jelöltekből álló prioritásrend felállításával is megtehető. A Kuratórium az ajánlást követő 30 napon belül dönt a díjazottak személyéről.

A hiányos vagy határidőn túl beérkező vagy az összeférhetetlenségi szabályokba ütköző jelöléseket a Bírálóbizottság figyelmen kívül hagyja.

Bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítélt személy - függetlenül attól, hogy az elítéléshez fűződő jogkövetkezmények alól mentesült-e - csak kivételes méltánylást érdemlő esetben lehet díjazott.

A Kuratórium döntése végleges, az ellen fellebbezésnek helye nincs.

A jelöléssel, elbírálással és díjazással kapcsolatos valamennyi dokumentum nyelve magyar.

Melyek az értékelés szempontjai?

Az alakilag megfelelő jelölések főbb értékelési szempontjai:

 • feddhetetlen előélet
 • korunk kihívásaira adott válasz
 • a jelölt szakmai-társadalmi elismertsége
 • a (szakmai) tevékenységének hatása, hasznossága
 • a kiemelkedő teljesítmény időszerűsége, aktualitása.

Mikor és hogyan értesülnek a jelölők és a díjazottak az eredményről?

A Bírálóbizottsági elbírálás eredményéről és a Kuratórium döntéséről a döntést követő 8 munkanapon belül értesítést kapnak a díjakat elnyerők és jelölőik.

Az elbírálás eredményéről és a Kuratórium döntéséről a döntést követő 15 munkanapon belül értesítést kapnak a díjakat el nem nyerők jelölői.

A nemleges döntéseket a Kuratórium nem indokolja.

Mikor és hogyan történik a díjak átadása?

A díjak évente, ünnepélyes keretek között kerülnek átadásra meghívott kormányzati vezetők, állami szervezetek, gazdasági társaságok, valamint civil szervezetek vezetőinek, továbbá tudományos, kulturális, oktatási, művészeti szervezetek és a Magyarországon elismert egyházak tisztségviselőinek, korábbi díjazottaknak, illetve a média képviselőinek jelenlétében.

A díjakat a Magyar Batthyány Alapítvány Kuratóriumának elnöke vagy az általa felkért személy adja át.

A díjazottak személye az ünnepélyes díjátadást követően az írott és elektronikus média segítségével széles körben nyilvánosságra kerül.

Hogyan kerül sor a személyes adatok kezelésére?

A jelölő, a jelölt és az ajánlók a jelölőlap és az ajánlások aláírásával adatkezelési hozzájárulásukat adják a Magyar Batthyány Alapítvány részére. Az adatkezelés részleteit az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

Honnan kapható további információ?

További felvilágosítás kérhető a Magyar Batthyány Alapítványtól az alábbi elérhetőségeken:

e-mail: dij@batthyany.hu

 Az ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ, a FELHÍVÁS, a JELÖLŐLAP  innen letölthető, de elérhető még a követlező oldalakon is:

https://batthyany.hu/dijak/altalanos-tajekoztato_1675330376

https://batthyany.hu/jelentkezes

az ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ pedig a következő weboldalról tölthető le: https://batthyany.hu/adatkezelesi-szabalyzat_1686240663 

 

Budapest, 2023. május 15.

Batthyány-Schmidt Margit

a Kuratórium elnöke

Magyar Batthyány Alapítvány

 

Támogató partnereink

Együttműködő partnerek

Médiapartnerek